Thursday, December 31, 2020

ಪೂಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಕುವೆಂಪು ರವರ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳು ಅಗಣಿತ...ಆದರೆ ಅನ್ನದಾತನ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ವಿಚಾರ ಮತ್ತು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಆದರಣೀಯ, ಮಂಥನೀಯ, ಗಣನೀಯ. 


ರೈತ-ಕೃಷಿ ನುಡಿಗಳು

ಯಾರೂ ಅರಿಯದ ನೇಗಿಲ ಯೋಗಿಯೆ

ಲೋಕಕೆ ಅನ್ನವನೀಯುವನು

ಹೆಸರನು ಬಯಸದೆ ಅತಿಸುಖಕೆಳಸದೆ

ದುಡಿವನು ಗೌರವಕಾಶಿಸದೆ

ನೇಗಿಲಕುಳದೊಳಗಡಗಿದೆ ಕರ್ಮ

ನೇಗಿಲ ಮೇಲಿಯೆ ನಿಂತಿದೆ ಧರ್ಮ

ಕುವೆಂಪು, ನೇಗಿಲಯೋಗಿ, ಕೊಳಲು ಕವನ ಸಂಕಲನ

 

ಕರಿಯರದೊ ಬಿಳಿಯರದೊ ಯಾರದಾದರೆ ಏನು?

ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವಾವಗಂ ಸುಲಿಗೆ ರೈತರಿಗೆ

ವಿಜಯನಗರವೊ? ಮೊಗಲರಾಳ್ವಿಕೆಯೊ? ಇಂಗ್ಲೀಷರೊ?

ಎಲ್ಲರೂ ಜಿಗಣೆಗಳೆ ನನ್ನ ನೆತ್ತರಿಗೆ

ಕತ್ತಿ ಪರದೇಶಿಯಾದರೆ ಮಾತ್ರ ನೋವೆ?

ನಮ್ಮವರೆ ಹದಹಾಕಿ ತಿವಿದರದು ಹೂವೆ?”

ಕುವೆಂಪು, ರೈತನ ದೃಷ್ಟಿ, ಕೋಗಿಲೆ ಮತ್ತು ಸೋವಿಯಟ್ ರಷ್ಯಾ ಕವನ ಸಂಕಲನ

 

ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿರೊ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ ಪರಿಮಳಗಳಂ

ಗಂಧ ಅತ್ತರು ಪುನುಗು ಕಸ್ತೂರಿ ಇತ್ಯಾದಿ

ತರತರದ ಭೋಗಮಂ! ಇನ್ನೇಸು ದಿನ ತಾನೆ

ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವಿರದನು ನಾ ಕಣ್ಣಿನಲೆ ಕಾಂಬೆ!

ನಾಮ ಮುದ್ರೆ ವಿಭೂತಿಗಳ ಬಳಿದುಕೊಂಬವರು

ಕತ್ತೆಯಂದದಿ ಗದ್ದೆಯಲಿ ಗೆಯ್ದು ಮೈಬೆವರು

ಸುರಿಸಿ ಗೊಬ್ಬರ ಮಣ್ಣು ಬಳಿದುಕೊಂಬರಿಗಿಂತ

ಮೇಲೆಂಬ ಭಾವ ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿ ಹೋಗುತಿದೆ!

ನೇಗಿಲ ಕುಳಂ ದೊರೆಯ ಕತ್ತಿಯನು ಕಿತ್ತೆಸೆದು,

ಮುತ್ತಿನುಂಡೆಯ ಮುಡಿವ ಸಿರಿನೆತ್ತಿಯನ್ನುತ್ತು

ಬತ್ತಮಂ ಬಿತ್ತಿ ಬೆಳೆಯುವ ಉತ್ತಮದ ಹೊತ್ತು

ಹತ್ತಿರಕೆ ಹತ್ತಿರಕೆ ಬರುತಿರುವುದೊತ್ತೊತ್ತಿ!

ಗೊಬ್ಬರಂ ಸಿಂಹಾಸನಕ್ಕೆರಿದಾ ದಿನಂ

ತನ್ನ ಹೊಗಳಿದ ಕಬ್ಬಿಲನ ಕಬ್ಬಿಗನ ಮಾಡಿ

ಮೆರೆಯುವುದು! ಅಂದು ಗೊಬ್ಬರದ ಕಂಪೆಲ್ಲರ್ಗೆ

ಪರಿಮಳದ್ರವ್ಯ ತಾನಾದಪುದು! ಏತಕೆನೆ,

ಸಿರಿವೆರಸು ಶಕ್ತಿಯಿರೆ ಗೊಬ್ಬರವೆ ಪರಿಮಳಂ;

ಇಲ್ಲದಿರೆ ಪುನುಗು ತಾನಾದೊಡಂ ಗೊಬ್ಬರಂ!”

ಕುವೆಂಪು, ಗೊಬ್ಬರ ಕವಿತೆ, ಕೋಗಿಲೆ ಮತ್ತು ಸೋವಿಯಟ್ ರಷ್ಯಾ ಕವನ ಸಂಕಲನ

 

ಗುಡಿ ಚರ್ಚು ಮಸಜೀದಿಗಳ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಬನ್ನಿ

ಬಡತನವ ಬುಡಮುಟ್ಟ ಕೀಳ ಬನ್ನಿಕುವೆಂಪು

 

 


Friday, December 11, 2020

“ಓದು”- ಒಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ

 

 

“ಓದು”- ಒಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ

                                                                                               

ಓದು – ಒಂದು ಪದ ಹೌದು, ಕ್ರಿಯಾಪದವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಇದೊಂದು ಹೆಸ್ರು ಪದವೂ ಹೌದು. ಹೆಸರು ಪದ – ಅಂದರೆ ನಾಮ ಪದ.

ಓದು – ಎಂದರೆ ವಿದ್ಯೆ, ಜ್ಞಾನ, ಬುದ್ಧಿ, .. ಕ್ರಿಯಾಪದವಾಗಿ ಓದು ಎಂದರೆ ಅಕ್ಷರಗಳ ಬಂಧದ ಪದಗಳನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸು ಎಂದು.

ಓದು ಅವನಿಗೆ ಹತ್ತಲಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಅವನು ವಿದ್ಯಾವಂತನಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಓದಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದೂ ಅಲ್ಲ. ಓದು ಬರಹ ತಿಳಿಯದ ಗಮಾರ..ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರ ಗುರುತಿಸಿ ಉಚ್ಚರಿಸಬಲ್ಲ ಕಲಿಯುವಿಕೆಯಿಂದ ವಂಚಿತ ಎಂದಷ್ಟೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಗುಂಡ..ಎಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಓದು..ಎಂದು – ಒಂದು ಕಷ್ಟದ ಅಕ್ಷರಬಂಧದ ಪದಗಣವನ್ನು ತೋರಿಸಿದರೆ ಅಕ್ಷರ ಗುರುತಿಸುವ ಕಲಿಯುವಿಕೆ ತಲೆಗೆ ಹತ್ತಿದ್ದರೆ..ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಓದಬಲ್ಲ... ಆದರೆ ಅದರ ವಿನ್ಯಾಸದ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಉಚ್ಚಾರದಲ್ಲಿ ತರಲಾರ.

ಬುಟ್ಬುಟ್ಬಂದ್ರೇನ್ತೊಂದ್ರೆ – ಈ ಪದವನ್ನು ಒಮ್ಮೆಗೇ ನಮಗೂ ಉಚ್ಚರಿಸಲಾಗದು..ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಓದುಬರಲಾರದವರು ಎನ್ನಬಹುದೇ. ಓದಿನ ಕ್ಲಿಷ್ಟತೆಗಳ ಆಯಾಮಗಳ ಹಂತವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ದಾಟಲಾರೆವು ಎಂದೇ ಅರ್ಥ. ಹಾಗೆಯೇ ಓದು – ಹಲವಾರು ಮಜಲುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು - ಮಿದುಳು – ನಾಲಗೆ ಮತ್ತು ಉಚ್ಚಾರ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಷ್ಟೂ ಗಣನೆಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಬರವಣಿಗೆಯನ್ನು ನೋಡಿ, ಅಕ್ಷರ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಿದುಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿ, ಅದರ ಪರಿಚಯ ಮೊದಲೇ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರೆ ಉಚ್ಚರಿಸುವ ಮೊದಲು ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ನಾಲಿಗೆಗೆ ತಲುಪಿಸಿ ಅದರಂತೆ ಉಚ್ಚರಿಸಲು ಸಹಕರಿಸುವ ಧ್ವನಿಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಅಣಿಗೊಳಿಸಿ ಹೊರಡಿಸುವ ಶಬ್ದವೇ ಅಕ್ಷರ-ಪದಗಳ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಕೇಳುಗರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಅಕ್ಷರಗಳಿದ್ದೇ ಓದಬಹುದು ಎನ್ನುವುದೂ ಸಾಧ್ಯ ದೃಶ್ಯಮಾಧ್ಯಮದ ಓದು (ಮೂಕ/ಕಿವುಡ ರ ಟಿವಿ ವಾರ್ತೆಗಳನ್ನು ನೀವೂ ನೋಡಿರುತ್ತೀರಿ...ಆದರೆ ಓದಲಾರಿರಿ!!), ನೋಡದೇ ಓದಬಹುದು ಎನ್ನುವುದು ಸ್ಪರ್ಶಮಾಧ್ಯಮದ ಓದು (ಬ್ರೈಲ್ ಲಿಪಿಯನ್ನು ಓದಬಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿವಂಚಿತರು, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಓದಬಲ್ಲ ನಾವು ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಸ್ಪರ್ಷದಿಂದ ಓದಲಾರೆವು!!). ದೃಶ್ಯಮಾಧ್ಯಮದ ಓದು..ಗುಂಡನೂ ಬಲ್ಲ..!! ಮೇಷ್ಟ್ರು ಬೆತ್ತವನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡೊಡನೆಯೇ...”ಸಾ.ಸಾ..ಬ್ಯಾಡ..ಸಾ...ಇನ್ನೊಂದ್ಕಿತ ಓಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕಬತ್ತೀನ್ಸಾ..ಒಡೀಬ್ಯಾಡೀ ಸಾ...ಅಂತಾನೆ”... ಎಂಕ್ಟ..ಏನ್ ಕಮ್ಮೀನಾ...”ಲೋ ಗುಂಡ ,,ನನ್ನುಡ್ಗೀ ಕರೀತಾವ್ಳೇ..  ಓಗ್ಬತ್ತೀನಿ ..ನನ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಕೂಗುದ್ರೆ ನೀನೇ ..ಎಸ್ಸಾ...ಅಂದ್ಬುಡು”...ಅಂತಾನೆ. ತನ್ನ ಹುಡುಗಿ ಏನೂ ಹೇಳಿರುವುದಿಲ್ಲ ..ಅವಳ ಕಣ್ಣೋಟವನ್ನೇ ಓದಿರ್ತಾನೆ!!

ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಕಾರದ ಓದು... “ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ ಮಗಂಗೆ ಓದು ಏನೇನು ಬಿತ್ತು?” ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಓದು ಅಂದರೆ – ಉಡುಗೊರೆಗಳು.

“ಮದ್ವೆಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಓದಿಸ್ದೆ ನೀನು?”

ಒಂದ್ ಮಂಚ, ಒಂದು ಆಸ್ಗೆ, ಒಂದು ಫ್ಯಾನೂ.... ಒಸ ಮದ್ವೆ ಮಕ್ಳು...ಸೆಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತದಲ್ವಾ?

ಕೇಳಿದವ ಮುಸಿ ಮುಸಿ ನಗ್ತಾನೆ... ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಪದ ಒಂದು ಅವನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡು ಮನದಲ್ಲಿ ಓದಿಕೊಳ್ಳುವ ಪದ/ಪದಗಳು/ ಕಥೆ ನೇ ಬೇರೆ..

ಇನ್ನು..ಸಾಲುಗಳ್ನಡ್ವೆ ಓದೋದನ್ನ – ರಾಜ್ಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ, ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡಬೇಕಿಲ್ಲ...ಅಂತಾರೆ..

ಇದ್ಯಾವ್ದು..? ಸಾಲುಗಳ ನಡುವೆ ಓದೂ..? ಸಾಲುಗಳ ನಡುವೆ ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಇರುತ್ತಪ್ಪಾ...

ಇದೇ ನೋಡಿ...ಕಲ್ಪಿತ ಕಥನ/ಪದ/ವಾಕ್ಯ. ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಇದು ಕಥನವೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ.

ಓದಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಓದಿಗೇ ಗೊತ್ತು

ಓದಿದರೆ ಓದು ಬರಿ ಅಕ್ಷರ

ಅಕ್ಷರವೊಂದು, ಅರ್ಥ ನೂರು

ಅದು ಓದಿನ ಪಕ್ವತೆಯ ಸೂರು.

Friday, October 30, 2020

 


ನುಡಿಯಡಿಗೆ ನಡೆ

ನುಡಿಯಲಿದು ನಡೆ
ಎಡೆಬಿಡದೆ ನಡೆ
ಬಿಡದೇ ಕನ್ನಡ 
ದಡಸೇರಲಿದೆ ಗಡ

ಉಲಿಯಲಿದು ಸಿರಿ ಅಕ್ಕರ
ಸುಲಿದಂತೆ ಬಾಳೆ ಜೊತೆ
ತಿಂದಂತೆ ಶರ್ಕರ
ಬಿಗುಮಾನವ ಬಿಡೆ
ನುಡಿಯಡಿಗೆ ನಡೆ

ಸಕ್ಕಕೂ ಮೊದಲಂತೆ
ನುಡಿಯಾಗಿ ಮೆರೆದಂತೆ
ದ್ರಾವಿಡದ ದಡದಲ್ಲಿ
ಆದಿ ಮರ ಬುಡದಲ್ಲಿ
ಆಸಕ್ತಿಯ ಕೊಡೆ
ನುಡಿಯಡಿಗೆ ನಡೆ
 
ಆದಿಕವಿ -ರವಿ
ಕಾಣದ ಕಂಡ ಕವಿ
ಹಳಗನ್ನಡ, ನಡು
ಕನ್ನಡ, ನವಗನ್ನಡ
ಈಗೇಕೆ ಬಿಡುಗನ್ನಡ?
ಅಂಧಾಭಿಮಾನ ತೊಡೆ
ನುಡಿಯೆಡೆಗೆ ನಡೆ

ಕನ್ನಡಕೆ ಎಂಟು
ಜ್ಞಾನಪೀಠದ ಗಂಟು
ಆದರೂ ಕನ್ನಡಕೆ ಕುಂಟು
ನೆಪಗಳದ್ದೇ ಸದಾ ನಂಟು 
ನವಂಬರಿಗೇ ಮೀಸಲೇಕೆ?
ಅಡ್ಡಿ ಸದಾ ಬಳಸಲೇಕೆ?
ಗಮನವಿರಲಿ ಈ ಕಡೆ
ನುಡಿಯಡಿಗೆ ನಡೆSaturday, July 20, 2019

ಕೆಲವು ಹಾಯ್ಕುಗಳು...ಒಂದು ಕವನ

ಸ್ನೇಹ


ಎರಡು ಎಳೆ
ಮಧ್ಯದಲಿ ಇಹುದು
ಅದುವೇ ಸ್ನೇಹ

ಕಮಟು ನಾತ
ಹೆಚ್ಚಾಯಿತಂದ್ರೆ ಗೋತ
ರೋಗಕ್ಕೆ ಸ್ನೇಹ

ಸಂಪದ ಪದ
ಸಂಪನ್ನರಿರುವೆಡೆ
ಒಂಥರಾ ಸ್ನೇಹ

ನಾನು ಕಬ್ಬಿಣ
ಅವಳೋ ಆಯಸ್ಕಾಂತ
ನಮ್ಮದೂ ಸ್ನೇಹ

ಅಪ್ಪ ಮಗಳು
ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳು
ಹೀಗಿದೆ ಸ್ನೇಹ

ಬಿಸಿಲ ಬಸಿರು

ಬೇಸಿಗೆಯಲಿದೆ ಬೇಗೆ
ಅದು ಹೇಳಿ ಹೇಗೆ?
ಹೊತ್ತಿಸಿ ನೋಡು
ಒಣ ತೆಂಗಿನ ಸೋಗೆ.

ಬಿಸಿಲ ಬಸಿರೊಳಗೆ
ಉಸುರಿನಲಿದೆ ಬೇಗೆ
ಹಸಿರೆಲೆಯ ಹಾದಿ
ತಂಪು ಇಂಪಾದ ಗಾದಿ.

ಕಣ ಕಣಜಕೆ ಕಾಳು
ಧಣಿ ದಣಿದವನ ಬಾಳು
ಎಸರೆಸರಲಿ ಕನಸು
ಹನಿ ಹನಿದರೆ ನನಸು.

ಮಣ್ಣಲಿ ಅಡಕವಾಗಿದೆ
ಕಣ್ಣರಳಿಸುವ ಮಣ
ಹಣವೆನೆ ಬಾಯ್ಬಿಡುವುದು
ಹೂತಿಟ್ಟ ಸುಟ್ಟ ಹೆಣ.

ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಬಿರಿದ ನೆಲ
ಜಲಬಿಂದುವಿನಾಸೆಯಲಿ
ಬಿರಿದ ಒಡಲು ಬಾಳೆ ಮೀನು
ಮೋಡ ಕರಗಿ ಹನಿಯಲಿ.

ಕತ್ತೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲಿ
ಕಪ್ಪೆರಾಯನು ದಿಬ್ಬಣ
ಮಳೆರಾಯನನು ಕೂಗಿ
ಕರೆಯುತಿದೆ ಓಣಿ ಬಣ.

Sunday, June 30, 2019

ಮಾಗಿ


ವಿಷಯ: ಮಾಗಿ
ಮಾಗಿ ಅಂದಕ್ಷಣ – ಚಳಿ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ, ಚಳಿಗಾಲದ ಕುವೈತಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಂಡ ಅನುಭವಿಸಿದ ಕಡುಚಳಿ ಬಗ್ಗೆಯಾದರೂ ಬರೆಯಬಹುದಲ್ವಾ? ಸಂಪದ ಸಂಪನ್ನರಲ್ಲಿ ಯಾಕೋ ಯೋಚನಾ ಲಹರಿಯೂ ಚಳಿಗೆ ನಡುಗಿತ್ತು,ವಿಷಯ ತಿಳಿದೊಡನೆ.
ಇರಲಿ
ಮಾಗಿ – ಮ,ನ. ಜವರಯ್ಯನವರ ಕಾದಂಬರಿ - ರಾಜ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಕಾಡಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಕೃತಿ.
ಮಾಗಿ – ಹಾಡೇ ಇದೆಯಲ್ಲಾ – ಮಾಗಿಯ ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಿಸಿಯೇಕೋ
ಸಂಕ್ರಮಣ ಬಂತೆಂದರೆ ಮಾಗಿ ತನ್ನ ಗಂಟು ಮೂಟೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ದೇ ಎನ್ನುವುದು ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಅಂಬೋಣ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮರಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾಗಿಸುತ್ತಿದೆ ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಹೊರಗಡೆ ಬೆಚ್ಚಡಕ್ಕೆ ಹೀಟರ್ (ಈಗ ಕುವೈತ್ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಇದಕ್ಕೆ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ತಂದಿದೆಯಂತೆ), ಮಧ್ಯೆ ಕಂಬಳಿ, ರಜಾಯಿ, ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್ ಇತ್ಯಾದಿ..ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳಗೆ -ಸ್ವೆಟರ್..ಬೆವರೊಸರುಗ. ತಲೆಗೆ ಮಂಗನಟೋಪಿ, ಇನ್ನೂ ಒಳಗಿನ ಮಾತೆಂದರೆ..ಬೇಡ ಬಿಡಿ..ಅದನ್ನ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು, ಹೇಳುವ ಬರೆಯುವ ಮಾತಲ್ಲ.
ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏಳುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಎಂದಾಗ ಮಾಗಿಯನ್ನ ಚನ್ನಾಗಿ ಬೈತೀವಿ, ಇಲ್ಲವೆಂದಾಗ ಅಹಾ..ಬೆಚ್ಚಗೆ ಹೊದ್ದು ಮಲಗ್ತೀವಿ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸುವುದೂ ಯಾವ ಅಶ್ವಮೇಧಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲ. ರಜೆಯಿದ್ದರಂತೂ..ಜಪ್ಪಯ್ಯ ಅಂದ್ರ ಏಳೊಲ್ಲ...ತಿಂಡಿ ಸಮಯ ಮುಗಿದು ಊಟದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಎದ್ದರೆ ಪುಣ್ಯ.
ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಡುಗೆಮನೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಸವನ್ನು ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು. ಅಷ್ಟುಬೆಳಗ್ಗೆ ನೀರಿಗೆ ಕೈ ಯಿಡುವುದು ಬೆಂಕಿಗೆ ಕೈಯಿಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ, ಸುಟ್ಟೇಹೋಗುತ್ತೆ ಕೈ...ಉಸುಸುಸುಸು..ಅಂತ ಉಸುರೇ ಹೋಗುವಂತೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನಾನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ನೀರಿನ ಹೀಟರ್ ಒಂದು ಬಕೆಟ್ ನೀರನ್ನು ಹೊರಬಿಟ್ಟಮೇಲೆ “ನಾನೂ ಇದ್ದೇನೆ, ಚಳಿಗೆ ನಡುಗುವವನಲ್ಲ” ಎನ್ನುವಂತೆ ಬಿಸಿನೀರನ್ನು ನಲ್ಲಿಯ ಮೂಲಕ ತಳ್ಳಿದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಸಿರಾಟ ಹದ್ದುಬಸ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ.
ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ನನ್ನವಳು ಏನ್ರೀ ಅಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಂದ ಸದ್ದೇ ಇಲ್ಲ..ಬರೀ ನೀರು ಹೋಗುವ ಸದ್ದು..?? ಓಹ್..ಇನ್ನೂ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು ಬರ್ಲಿಲ್ವಾ..? ಅಂತ ತನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ತಾನೇ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಕೊತಾಳೆ. ನಾನು ಆವಾಗಾವಾಗ ಶವರ್ ಜಲಪಾತಕ್ಕೆ ಕೈಯಿಡಲೋ ಬೇಡವೋ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಕೈಯಿಟ್ಟು,, ಇದು ಚಳಿನೀರಿನ ಬಿಸಿಯೋ, ಬಿಸಿನೀರಿನ ಬಿಸಿಯೋ ಎನ್ನುವ ಗೊಂದಕ್ಕೆ ಬೀಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಹಿಂಜರಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಮತ್ತೆ ಕೈಯಿಟ್ಟರೆ ಹಬೆಯಾಡುವ ನೀರು..ಅಂದಹಾಗೆ ಅತಿ ತಣ್ಣನೆಯ ನೀರೂ ಹಬೆಯಾಡುತ್ತೆ... ಮಾಗಿ ..ಇಲ್ಲೂ ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ..ಬಿಸಿನೋ ತಣ್ಣನೆ ನೀರೋ ನೀನೇ ನೋಡ್ಕೋ ಅಂತ..
ಅಂತೂ ಚಳಿಗಾಲ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಬದುಕನ್ನು ಮಾಗಿಸುತ್ತೆ, ಬಾಗಿಸುತ್ತೆ, ಬಳಕಿಸುತ್ತೆ ನಡುಗಿಸುತ್ತೆ..ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಏನಂತೀರಿ?

ಕೆಲವು ಪದಕಟ್ಟು ಕವಗಳು
ಮಾಗಿಯು ಬಂತಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಲಿ?
ಮಡಿಲಿನ ಮಗುವನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗಿಡಬೇಕು
ಬಡತನಕೆ ಇಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚನೆ ಮನೆಸೂರು
ಮರೆಸುವುದೆಲ್ಲ ತಾಯ ಮಡಿಲು

ಮಾಡಲು ಕೆಲವಿಲ್ಲ ಚಳಿಗಾಲ
ಗಳಿಕೆಯಲಿ ಬರಲಿದೆ ಬರಗಾಲ
ಬರಿಗಾಲಲಿ ಹೇಗೆ ನಾ ನಡೆಯಲಿ?
ನಡುವಲಿ ಹೊಳೆಯ ಶೀತಲಜಲ

ಶೈಲಜೆಯ ನಲ್ಲಿಯ ನೀರು ಶೀತಲ
ಶಾಂತಲೆಗೆ ಸಿಗುವುದು ಬಿಸಿಜಲ
ಬಿಜಲಿಯ ಬಿಲ್ಲು ಅವಳಿಗೆ ಕೋಮಲ
ಕಾಲಮರೆಸುವುದು ಮಾಗಿಯ ಫಲ

Friday, April 5, 2019

ನೆಪ...ಬ್ಲಾಗ್ ಬರಹಕ್ಕೂ ನೆಪ ಬೇಕಾಯ್ತು...

ನೆಪ ಕುಂಟುತ್ತಾ?
(ಬ್ಲಾಗ್ ಬರಹಕ್ಕೂ ನೆಪ ಬೇಕಾಯ್ತು...ಧನ್ಯವಾದ ಬದರಿ)

Image result for Village teacher
ಶಾಲೆಯ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಎಂದರೆ ನನಗೇನೂ ಬಹುಶಃ ಯಾರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲವೇನೋ..ಇದೇ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು..ಹಲವು ಸಲ ಹುಣಿಸೆ ಬರ್ಲಿನಲ್ಲಿ (ಗಣಿತದ ಮೇಷ್ಟ್ರು) ಅಥವಾ ಮುಖ್ಯೋಪಾದ್ಯಾಯ (ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟೀಚರು) ರ “ರೂಲರ್ ದೊಣ್ಣೆಯ” ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದಿದ್ದೆ. ನಾನೇ ಅಲ್ಲ ಹಲವರು ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದುದೇ ನನಗೂ ಸಮಾಧಾನದ ಅಂಶ ಆಗಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಏಟು ತಿಂದದ್ದು ಕಡಿಮೆಯೇ ಏಕೆಂದರೆ ಬಹುಪಾಲು “ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್” ಶಾಲೆಯಲ್ಲೇ ಮುಗಿಸಿಬಿಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ಆಗಲಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ಅದು ಮನೆಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಆಗುವುದಂತೂ ಎಷ್ಟು ಶತ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಶತ ಸಿದ್ಧ.. ಬರ್ಲು ಅಥವಾ ರೂಲರ್ ನ ಅಂಗೈ ಮೇಲೆ ನರ್ತನ..ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮದೂ ಆಗ್ತಿತ್ತು…ಛಟೀರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬರ್ಲಿನ ಪೆಟ್ಟು ಸಾಕಲ್ವೇ.. ಇನ್ನು ರೂಲರ್ ನಿಧಾನಕ್ಕೇ..ಗೆಣೆಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದುದು.., ಆದರೆ ನೋವು ಮಾತ್ರ ಅಪಾರ.
          ಇದೆಲ್ಲಾ ಯಾಕೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆಂದರೆ… ಆಗ ಗುರುಗಳು ಗುರ್ರಾಯಿಸಿ ಜೋರಾಗಿ ಹೊಡೀತಾ “ನೆಪ” ಹೇಳ್ತೀಯಾ ಭಡವಾ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾಗ.. ಈ “ನೆಪ” ಪದ ಏಟಿನ ಜೊತೆ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಹೇಗೆ ಹೊಂದಿದೆ ಎನ್ನುವ ನೆನಪಾಗಿ. ಆ ನೆನಪು ಬರಲೂ ಕಾರಣವಿದೆ.. ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಗೀಳು ಎನ್ನುವುದು ನಿಜವಾದರೂ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಎಷ್ಟೋ ಹಳೆಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಜಾಡುಕೊಟ್ಟಾಗ ಅನಿಸುವುದು…”ಧನ್ಯವಾದ ಫೇಸ್ಬುಕ್”. ನೆನ್ನೆ ಹೀಗೆಯೇ ಸ್ನೇಹಿತನೊಬ್ಬನ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಗಣಿತದ ಮೇಷ್ಟ್ರ ಅಚಾನಕ್ ಸಂದೇಶ ಬಂದಿತ್ತು. ಚನ್ನಪ್ಪ ಮಾಸ್ತ್ರ ಹೆಸರಷ್ಟೇ “ಹುಣಿಸೆ ಬರ್ಲೂ” ಪರಿಚಿತವಾಗಿತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಲವರಿಗೆ. ಅವರ ನೆನಪಿನೊಡನೆಯೇ ನೆನಪಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು “ಮನೆಕೆಲ್ಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ದೇ ನೆಪ ಹೇಳ್ತೀಯಾ ಭಡವಾ” ಎನ್ನುತ್ತಾ ಅವಡುಗಚ್ಚಿ ಬರ್ಲಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತದ ಅವರ ಅಂಗೈ ಮೇಲೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಬರ್ಲು ನರ್ತನ. ನೆಪ ಎನ್ನುವ ಪದವೂ ನಮಗೆ ಒಂಥರಾ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪದದಂತೆಯೇ ಇತ್ತು…
ಈ ಪದವನ್ನು ಈ ದಿನ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಿದೆ “ಬರಹ ಅಂತರ್ಜಾಲ ನಿಘಂಟಿನಲ್ಲಿ”… ಅರೆ..ಏನಾಶ್ಚರ್ಯ …. ಹೀಗೆ ಬಂತು ಉತ್ತರ…
"ನೆಪ"
ಹುಡುಕು.........
ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ.....!!
(ನೆಪವೂ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ..ಹಹಹ)
ನಮ್ಮ ಚನ್ನಪ್ಪ ಮಾಷ್ಟ್ರಾಗಿದ್ದಿದ್ರೆ…”ನೆಪ ಹೇಳ್ತಿಯಾ ಭಡವಾ” ಅಂತ ಕೋ ಬೋರ್ಡಿನ ಮೇಲೆಯೇ ಬರ್ಲಿನ ನರ್ತನ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರೋ ಏನೋ… !!
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಕನ್ನಡ ನಿಘಂಟನ್ನು ನೋಡಿದೆ: ಅದರಲ್ಲಿ ನೆಪ ಮತ್ತು ನೆವ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸಮಾನ ಅರ್ಥವಿತ್ತು. ನೆಪ= ಕಾರಣ, ಹೇತು (ಬರ್ಲಿನ ನರ್ತನ ಜೋರಾದರೆ ಅಂಗೈ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿದವ ಇದನ್ನೂ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ…ಹಹಹ), ನಿಮಿತ್ತ, ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾದ ನಟನೆ, ಯುಕ್ತಿ, ಕಪಟ, ಸಬೂಬು, ದೋಷಾರೋಪಣೆ, ಹೋಲಿಕೆ, ಸಾಮ್ಯ, ವಿಧ, ರೀತಿ, ಇತ್ಯಾದಿ.
ನಮಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರ್ಥ ಎನಿಸುವುದು- ಸರಿಯಾದ ಕಾರಣ ಕೊಡದೇ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡದೇ ಏನೋ ಒಂದು ಕಾರಣ ಕೊಡುವುದು.
ಯಾಕೋ ಶಾಲೆಗೆ ಲೇಟು? – ಸೈಕಲ್ ಪಂಚರ್ ಆಗೋಯ್ತು ಸಾ; ಅಪ್ಪ ತ್ವಾಟಕ್ಕೆ ಕಳ್ಸಿದ್ದ ಸಾ, ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪಂಗೆ ಬುತ್ತಿ ಕೊಟ್ ಹೋಗು ಸಾಲೆಗೆ ಅಂದ್ರು ಸಾ… ನಮ್ದೂ ಕೆ ಅಮ್ಮೀದು ತಬೀಯತ್ ಖರಾಬ್ ಆಗಿತ್ತು ಸಾ…ಹೀಗೆ…
ನೆಪ – ಏಕೆ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ?
ನಮ್ಮ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಲೋಪವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು..
ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ.. ಶಾನುಭೋಗರ ಮಗ ಬಹಳ ಜಾಣ. ಅವನೊಮ್ಮೆ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಚನ್ನಪ್ಪನವ್ರಿಗೆ ಪರಮಾಶ್ಚರ್ಯ. ಆದರೆ ಶಿಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ..ಅಲ್ವಾ? ಸರಿ.. ಯಾಕೋ ವಾಸು ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ..ಎಂದಾಗ ..ವಾಸು ಶಾಂತನಾಗಿ.. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಅಂಗೈ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿದಾಗ..
ಚನ್ನಪ್ಪ ಮೇಷ್ಟ್ರು: ಯಾಕೋ..ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ “ಏಟೇ ಕೊಡಿ ಅಂತೀಯಲ್ಲಾ” ಯಾಕೆ ಹೇಳು..
ವಾಸು: ಸರ್ ಆಡೋಕೆ ಹೋಗಿ ಮನೆ ಬಂದು ತಡವಾಯ್ತು.. ಅಪ್ಪ..”ಅವನಿಗೆ ಊಟ ಹಾಕ್ಬೇಡ..ಆಡೋಕೆ ಹೋಗಿ ಈಗ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಹಸ್ವೆ ಆದರೆ ಬುದ್ಧಿ ಬರುತ್ತೆ” ಅಂತ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳಿ ನಾನು ಉಪವಾಸ ಮಲ್ಗೋಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು…
ಮೇಷ್ಟ್ರು: ಛೇ ಪಾಪ.. (ಅವರ ಕೋಪ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿತ್ತೋ)..ಮತ್ತೆ ಉಪವಾಸ ಮಲಗಿದ್ಯಾ?
ವಾಸು: ಃಊಂ ಸಾ..ಆದರೆ ಅಮ್ಮ ..ಅಪ್ಪ ಮಲಗಿದ್ಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕು ಕೈ ತುತ್ತು ಹಾಕಿ ಮಲಗಿಸಿದ್ಳು..ಹಾಗಾಗಿ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ.. ಎಂದ
“ಹೋಗಲಿ ಬಿಡು ನಾಳೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಾ” ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ತಾಗಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟರು..
ಮಾಮೂಲಿನಂತೆ ಏಟು ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದ ಎಂಕ್ಟ ಮಾತ್ರ ನೆಪ ಹೇಳೋದು ಮರೆಯೋನಲ್ಲ.. ಏಟು..ತಪ್ಪ್ತಾನೂ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ದಿನ..ಎದ್ದು ನಿಂತವನೇ ಏನೂ ಹೇಳದೇ ಕೈ ಮುಂದುಮಾಡಿದ..
ಚನ್ನಪ್ಪ ಮೇಷ್ಟ್ರು..”ಅರೆ ಇವನಾ ಯಾಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಹೇಳೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ”
ಎಂಕ್ಟ “ವಾಸು ನ ಪ್ಲೇಟ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ” ಇನ್ನೂ ಪೂರ್ತಿ ಹೇಳಿರ್ಲಿಲ್ಲ…
“ಛಟೀರ್” ಅಂತ ಹುಣ್ಸೆ ಬರ್ಲು ಎರಡು ಸಲ ಅವನ ಅಂಗೈ ಮೇಲೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತು..ಎಂಕ್ಟಾನೂ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ದ ಅನ್ನಿ…ಉಸ್ಸ್…ಉಸ್ಸ್.. ಅಂತ…!!
ಏಟು ಕೊಡ್ತಾ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು..”ಭಡವಾ ಕುಂಟು ನೆಪ ಹೇಳ್ತೀಯಾ”
ತಕಳಪ್ಪಾ…ನೆಪ ಕುಂಟೋಕೂ ಸಾಧ್ಯಾನಾ…??

ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿ… “ನೆಪ ಅಂದ್ರೇನು… ಕುಂಟುನೆಪ ಅಂದ್ರೇನು..?”

Monday, October 1, 2018

ಒಬ್ಬ ಸಾಲದು -ಬೇಕು ನೂರಾರುಒಬ್ಬ ಸಾಲದು -ಬೇಕು ನೂರಾರು

ಬಂದೆ ನೀನಂದು ಒಬ್ಬನೇ, ಅರ್ಧಶತಕೋಟಿಯಿಂದ
ಕೆಂಪುಮುಖಗಳು ಕಪ್ಪಿಟ್ಟವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸೂತ್ರಧಾರಿ
ಭರತ ಮಾತೆಯ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಸಾರ ಬೆಳೆದಿರಲಿಲ್ಲ,
ನಮ್ಮದೇ ಮನೆಯಲಿ ಅನ್ನವನುಣ್ಣಲು ಇರಲಿಲ್ಲ ದಾರಿ.
ನಮ್ಮಂತೆಯೇ ರಕುತ,ಮಾಂಸ, ಎಲುಬು ಹಂದರ
ಕದಿವ, ಉಣ್ಣುವ ಹೊಗೆಯಾಟದಾಸೆ ನಿನನೂ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ
ಬಾಲ್ಯದಿ ಬಲಿತೆ ಬುದ್ಧಿಯ ಕಲಿತೆ ದಾರಿ ತೋರಲು
ನಿನಗೆ ರಂಭಳಂಥ ಆಯಾ ತಾಯಿ-ಗುರು ಸಿಕ್ಕಳಲ್ಲ.
ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ, ನ್ಯಾಯ ನೀತಿಗಳೇ ಮೊದಲಕ್ಕರಗಳು
ಈಶ್ವರ ಅಲ್ಲಾ ವೈಷ್ಣವ ಜನತೋ, ನಂಬಿದೆ ಮನುಧರ್ಮ
ಬರಡುನಾಡಲಿ ಬಿತ್ತಿದೆ ಅಸಹಕಾರದ ವಜ್ರಾದಪಿ ಮಂತ್ರ
ಜಡಗಟ್ಟಿದ ಭರತಭೂಮಿಗೂ ಕೊಟ್ಟೆ ಹೋರಾಟದ ಮರ್ಮ
          ಬಿಡಿಸಿ ದಾಸ್ಯಸಂಕೋಲೆ, ತಾಯಿಗೆ ವಿಜಯಮಾಲೆ
          ಬೆಳೆಸಲೋಸುಗ ದೇಶ, ನೀಡಿ ಮರ್ಕಟಗಳಿಗೆ ಮತ
          ಕಾರ್ಕೋಟಕವ ಬೆಳೆದರು ನಿನ್ನೆತ್ತರ ಹರಿಸಿ ನಿನ್ನವರೇ
          ಸ್ವಾರ್ಥಸಾಧನೆಗೆ ಮತ, ಮಾರಿಕೊಳ್ಳಲು ದೇಶದ ಹಿತ
ಈಗ ಮೀರಿದೆ ಮೂರರ್ಧ ಶತಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ
ಒಬ್ಬ ಮೋಹನದಾಸ ಸಾಲದು ಬರಬೇಕು ನೂರಾರು
ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸೋದರಭಾವ ಬಿತ್ತಬೇಕಿದೆ ಬರಡಲ್ಲಿ
ನಾಡು-ನುಡಿ, ದೇಶ-ಪ್ರೇಮ ನಳನಳಿಸುವ ಮುಂಗಾರು